OR thematrainingen

Programma samengesteld aan de hand van de actuele thema’s en leerdoelen van uw OR.

OR thematrainingen
Buro Klaverdijk

 

Buro Klaverdijk biedt voor enkele  aandachtsgebieden speciale OR thematrainingen aan.
Tijdens deze trainingen wordt dieper in gegaan op de specifieke materie en worden actuele ontwikkelingen en/of bijzonderheden uitgebreid behandeld. De OR thematrainingen worden als maatwerk aangeboden en kunnen geheel naar de wensen en kennisbehoeften van de OR worden aangepast.

Een unieke gelegenheid om als OR actuele thema’s en uitdagende ontwikkelingen onder begeleiding van onze deskundige trainer voortvarend bij de kop te pakken!

De volgende OR thematrainingen bieden wij op dit moment aan:

 

Meer informatie ontvangen over onze OR thematrainingen?

Buro Klaverdijk geeft u graag meer toelichting!
Neem contact op of maak direct een afspraak

Training Arbeidsrecht

Een 1-daagse cursus voor alle leden van de OR over de beginselen en uitgangspunten van het arbeidsrecht en de wijze waarop kantonrechters met arbeidsrechtelijke vraagstukken omgaan. Tijdens de training wordt allereerst besproken welke thema’s op arbeidsrechtelijk gebied langs kunnen komen bij de OR en vervolgens wordt scherp gemaakt van welke thema’s de OR zich juist verre zou moeten houden. Op verzoek kunnen specifieke actuele vraagstukken, al dan niet op het snijvlak van het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht nader in de diepte worden behandeld.

 

 

Meer over de trainer en de training

Vanuit zijn ruime praktijkervaring kan onze jurist u prima inzicht en praktische tips geven op het gebied van arbeidsrecht. De training start met een introductie van de belangrijkste aspecten van het arbeidsrecht zoals het arbeidscontract en regels met betrekking tot ontslag, ziekte en arbeidsomstandigheden. Tijdens de training is volop ruimte om arbeidsrechtelijke issues vanuit jullie eigen OR praktijk met onze trainer te bespreken. Hij kan jullie vanuit zijn juridische achtergrond de juiste tips geven om als OR tot een goede aanpak te komen.

Meer weten over de training Arbeidsrecht? Klik op onderstaande knop om aanvullende informatie aan te vragen of neem direct contact met ons op.

Arbo training

De OR speelt een grote rol bij het bewaken en verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Vanuit zowel de Wet op de ondernemingsraden als de Arbowet zijn de OR speciale taken en rechten toebedeeld. Het Arbo- en VGWM beleid is één van de belangrijkste aandachtspunten voor medezeggenschap.

Om zijn rol op het gebied van arbeidsomstandigheden goed te kunnen invullen is het belangrijk dat de OR (of commissie op dit gebied) weet wat er van de OR wordt verwacht, wat er onder het Arbo- en VGWM beleid valt en welke wetgeving van toepassing is.

De OR is op dit gebied een gelijkwaardige gesprekspartner. En terecht, want een veilige en gezonde werkplek is belangrijk voor de medewerkers!

Inhoud van onze Arbo training

In deze praktijkgerichte basistraining leer je de hoofdlijnen van de Arbowet, de bevoegdheden en de taken van de OR, dan wel de VGW- of Arbocommissie.  Daarnaast maak je kennis met de termen veiligheid, gezondheid en welzijn, de RI&E en de partijen die een rol spelen bij de arbeidsomstandigheden.

Je leert wat de OR kan, mag of moet met de interne en externe betrokkenen, zoals de Arbocoördinator, de preventiemedewerker, de Arboarts en de Arbodienst. Meer inzicht in de Arbowetgeving levert een belangrijke bijdrage aan de professionele manier waarop de OR zijn Arbo taken kan uitvoeren. 

 

Welke mogelijke aandachtspunten of verbeteringen ziet de OR  als het gaat om de arbeidsomstandigheden in de eigen organisatie?

Het laatste deel van de Arbo training wordt gebruikt om het huidige Arbobeleid binnen de eigen organisatie te analyseren. Zijn er vanuit de toetsende en stimulerende taak van de OR zaken waarop jullie met prioriteit actie willen ondernemen, zoals bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid of misschien werkdruk?

Kennis van de wetgeving en het in de praktijk kunnen toepassen van die kennis is essentieel voor het goed functioneren van de OR (of commissie) op Arbo gebied!

Meer weten over de Arbo training? Klik op onderstaande knop om aanvullende informatie aan te vragen of neem direct contact met ons op.

Financiële training ondernemingsraad

Hoe staat uw organisatie er momenteel voor? Is er sprake van financiële risico’s en waar wil de organisatie de komende jaren naar toe?

Financiële rapportages vallen onder het informatierecht van de OR. Als het goed is ontvangt de OR elk jaar de financiële jaarrekening en de begroting(en) voor de bespreking met de bestuurder. Door gebrek aan voldoende kennis doet een OR hier vaak veel te weinig mee.

Uit financiële rapportages kan veel informatie gehaald worden, zoals:

  • Hoe gezond is de organisatie, kunnen eventuele tegenvallers opvangen worden?
  • Is er sprake (geweest) van grote investeringen?
  • Hoe ontwikkelen de loonkosten zich?
  • Is het ziekteverzuim af- of toegenomen?
  • Wordt er vaak een beroep gedaan op inleenkrachten?
  • Is er sprake van veel overwerk of een hoog verlofsaldo?

Vanuit de rapportages kunnen er zaken aan de orde komen die aspecten bevatten waarop advies en/of instemmingsrecht van toepassing is. Financiën spelen ook een grote rol bij belangrijke besluiten zoals reorganisaties, fusies en investeringen. Door goed inzicht te hebben in de financiële cijfers kan de OR maximaal gebruik maken van zijn rechten en een rol spelen in de besluitvorming.

Goed analyseren en bespreken van de financiële gegevens van uw organisatie is voor de OR daarom belangrijk, maar ook best wel lastig.

 

Wij kunnen u daarbij helpen d.m.v. een financiële training!

In één dag (2 dagdelen) wordt besproken hoe u een jaarrekening en een begroting moet lezen, wat er precies in staat en waar u als OR speciaal op moet letten.

Financiële begrippen worden duidelijk uitgelegd en concreet naar uw organisatie vertaald. Samen gaan we op zoek naar de vraag hoe uw organisatie er financieel voor staat en waar de aandachtspunten liggen. We doen dit liefst aan de hand van beschikbare cijfers van uw organisatie en kunnen de training daarmee geheel op uw organisatie afstemmen.

Resultaat van deze financiële training:

  • U kent de belangrijkste financiële basisbegrippen;
  • U weet hoe er vanuit de OR naar financiële stukken gekeken kan worden;
  • U bent staat om de juiste vragen te stellen tijdens de bespreking van de cijfers met uw bestuurder.

Meer weten over deze financiële training? Klik op onderstaande knop om aanvullende informatie aan te vragen of neem direct contact met ons op.

OR en pensioen

De training OR en pensioen geeft u inzicht in ons pensioenstelsel en de rol die de OR kan spelen op het gebied van pensioenen. Die rol is soms groter dan u in eerste instantie denkt!

Veel pensioenregelingen zijn via een cao geregeld en daarop heeft een OR weinig invloed. Toch zitten er vaak keuzemogelijkheden in pensioenregelingen die bij cao zijn vastgelegd, keuzemogelijkheden waarbij de OR instemmingsrecht heeft. Andere pensioenregelingen worden helemaal met de OR overeengekomen en in dat geval wordt verwacht dat u een inhoudelijk oordeel kunt geven over de pensioenregeling. Juist nu ons pensioenstelsel ingrijpend verandert (het ‘nieuwe pensioencontract’) is het van belang te begrijpen waarover het gaat om de rol te kunnen spelen die medewerkers van hun OR mogen verlangen

Doelstelling van de training OR en pensioen

Omdat ons huidige pensioenstelsel niet langer houdbaar is wordt momenteel in Nederland gewerkt aan de details van een ‘nieuw pensioencontract’. Wat is eigenlijk een pensioencontract? Waarom is ons huidige pensioenstelsel niet langer houdbaar? Welke oplossingen zijn er om ons stelsel weer houdbaar te maken? Wat zijn de grote verschillen tussen de twee oplossingen die de overheid, werkgevers en vakorganisaties hebben afgesproken? En wat betekent dat voor je eigen pensioenregeling? En hoe zit dat met beleggen en risico’s?

Pensioen wordt vaak als een complex onderwerp gezien en wordt soms ook nodeloos ingewikkeld gemaakt. Buro Klaverdijk maakt pensioen helder, zodat cursisten de hoofdlijnen kennen, begrijpen en kunnen toepassen op de eigen pensioenregeling en situatie.

 

Meer over de trainer en de training

Onze pensioen trainer/adviseur heeft een ruime praktijkervaring met alles wat met pensioenen te maken heeft. Meerdere keren heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij verschillende grote pensioen wijzigingstrajecten bij fusies of overnames en bij de overgang naar een andere pensioenfonds- of verzekeraar. Kortom: de juiste persoon om u te helpen dit vaak ingewikkelde onderwerp begrijpelijk te maken en voor u te vertalen naar praktische oplossingen!

De inhoud van deze maatwerktraining zal altijd vooraf met de OR worden afgestemd, mede op basis van de bestaande pensioenregeling(en) binnen uw organisatie en de plannen voor verandering.

Meer weten over de training OR en pensioen? Klik op onderstaande knop om aanvullende informatie aan te vragen of neem direct contact met ons op.

Weten welke organisaties u zijn voorgegaan met open trainingen?

Bekijk onze referenties!