Is uw organisatie gegroeid tot 50 medewerkers? Dan is het tijd om een ondernemingsraad op te zetten. Het is belangrijk om met een stappenplan te werken bij de oprichting van een ondernemingsraad. Zo worden er geen belangrijke stappen vergeten, zoals:

 • Het helder krijgen wat het doel en de functie van een OR is
 • Het informeren van het personeel
 • Het opstellen van een voorlopig OR reglement
 • Het vastleggen van de procedure voor de verkiezingen

 

Vier belangrijke stappen voor de oprichting van een OR.

 

Stap 1: Wat zegt de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)?

Allereerst is het belangrijk om de inzicht te krijgen in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De WOR zegt het volgende met betrekking tot het oprichten van een OR:

50 of meer werknemers?
Ondernemer is verplicht een OR op te richten en in stand te houden.

Minder dan 50 werknemers?
Ondernemer kan een OR oprichten, maar is dat niet verplicht.

 

De grootte van de OR

Het aantal OR zetels is afhankelijk van het aantal werknemers. Hierbij een overzicht van de wettelijke basisregel (WOR art. 6):

 • 50-100 werknemers – 5 OR zetels
 • 100-200 werknemers – 7 OR zetels
 • 200-400 werknemers – 9 OR zetels
 • 400-600 werknemers – 11 OR zetels
 • 600-1000 werknemers – 13 OR zetels

Heeft een bedrijf meerdere vestigingen, maar heeft geen van de vestigingen zelf 50 of meer medewerkers in dienst, dan kan er toch een gemeenschappelijke OR komen, ook al zijn de vestigingen min of meer zelfstandig (WOR art. 3).

 

Wie kan zich verkiesbaar stellen / mogen stemmen?

Werknemers met een arbeidsovereenkomst, bepaalde en onbepaalde tijd, voltijd en deeltijd kunnen zich verkiesbaar stellen voor een OR en kunnen ook hun stem uitbrengen bij verkiezingen. Dit geldt ook als uitzendkrachten langere tijd voor de onderneming werkzaam zijn.

 

Voorwaarden kandidaatstelling

De WOR geeft aan dat als een werknemer 3 maanden in de onderneming werkzaam is, hij of zij ook verkiesbaar is tot lid van de OR. Ook een uitzendkracht kan zich verkiesbaar stellen, maar moet dan wel minimaal 18 maanden voor de onderneming werkzaam zijn. De wet biedt overigens de optie om van deze kiestermijnen af te wijken, dit moet dan wel in het reglement zijn vastgelegd.

In de praktijk wordt vaak gekozen voor iedere werknemer die – op een vastgestelde peildatum – langer dan een half jaar of een jaar in dienst is. Het maakt niet uit of een medewerker fulltimer of parttimer is en of er sprake is van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het is belangrijk dat de OR een goede afspiegeling is van de werknemers in het bedrijf.

Om ervoor te zorgen dat alle onderdelen, functiegroepen of vestigingen in de OR vertegenwoordigd zijn kan eventueel met kiesgroepen of geoormerkte zetels worden gewerkt.

 

Stap 2: Het informeren van het personeel

Het is belangrijk om de medewerkers goed te informeren:

 • Wat is een OR?
 • Wat is de taak van een OR?
 • Waarom willen we een OR (nut en noodzaak)?
 • Wie kunnen zitting nemen in een OR?

 Bekendheid bij medewerkers over het OR werk resulteert in belangstelling!

 

Stap 3 Opstellen voorlopig reglement

Voordat een bestuurder een OR instelt moet er een voorlopig OR reglement worden opgesteld. Meestal wordt dit belegd bij een voorbereidingscommissie. In dit voorlopig reglement is onder andere vastgelegd hoe de verkiezingen worden georganiseerd:

 • Wie zijn verkiesbaar?
 • Wie mogen er kiezen?
 • Integraal systeem, kiesgroepenstelsel of werken met geoormerkte zetels
 • Stappen die gezet moeten worden

 

Stap 4: Voorbereiding verkiezingen

Mede aan de hand van het voorlopig OR reglement wordt door de voorbereidingscommissie een draaiboek voor de verkiezingen opgesteld waarin de stappen die moeten worden gezet zijn beschreven. Het is aan te bevelen om een brede samenstelling van de commissie na te streven, bijvoorbeeld met medewerkers die hebben aangegeven een OR belangrijk te vinden. Daarnaast is het verstandig om afspraken te maken over wat er van de commissie wordt verwacht en binnen welke termijn dit zijn beslag moet krijgen. De ondernemer moet de leden van de commissie tijd en middelen beschikbaar stellen. Alle stappen moeten op tijd gezet worden, anders kunnen de verkiezingen ongeldig verklaard worden.

De WOR (artikel 48) zegt over het voorlopig OR reglement: “De ondernemer op wie de verplichting rust tot het instellen van een OR, moet voor de op te richten OR een voorlopig reglement opstellen.”

 • Deze moet worden voorgelegd aan de werknemersorganisaties die het recht van kandidaatstelling in de onderneming hebben.
 • Het voorlopig OR reglement vervalt op het tijdstip waarop de eenmaal ingestelde OR zelf zijn (definitieve) reglement vaststelt.
 • Voordat het reglement door de OR wordt vastgesteld, moet de OR de ondernemer vragen om zijn/haar standpunt over het reglement kenbaar te maken (WOR art 8, lid 1).
 • Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of die een goede toepassing van de WOR in de weg staan.

 

Ondersteuning Buro Klaverdijk

Wij kunnen jullie helpen bij deze activiteiten, die volgens de WOR ook deels verplicht zijn, bijvoorbeeld met:

 • Opstellen van het voorlopig OR reglement
 • Maken van een draaiboek/stappenplan voor de OR verkiezingen
 • Modelbrieven voor de communicatie rond de verkiezingen
 • Aandacht vragen voor het OR werk, medewerkers stimuleren om zich kandidaat te stellen

Onze ondersteuning is maatwerk: jullie kunnen zelf aangeven bij welke zaken ondersteuning gewenst is en in welke mate en vorm!