Buro Klaverdijk informeert u graag welke gevolgen de Wet toekomst pensioenen (Wtp) voor de ondernemingsraad heeft. Het is namelijk verstandig om nu, in 2022, al met uw werkgever te bespreken hoe u hiermee omgaat.

Op 30 maart 2022 heeft minister Carola Schouten het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2023, maar voordien moeten werkgevers en werknemers zich over 3 belangrijke zaken buigen.

De rol van de ondernemingsraad

Door de nieuwe pensioenwet gaat er voor medewerkers (en voor gepensioneerden) heel wat veranderen. De werkgever zal in overleg moeten gaan met de ondernemingsraad of de vakorganisaties om tot overeenstemming te komen over de wijziging van uw pensioenregeling.

Volgens de WOR heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht voor wijzigingen in de aard en uitvoering van de pensioenregeling. Behalve als er een CAO van toepassing is, dan is dit instemmingsrecht (bij bedrijfstakpensioenfondsen en sommige ondernemingspensioenfondsen) bij de vakorganisaties gelegd. Maar ook dan moet de ondernemingsraad tenminste weten wat er aan de hand is en waarover de vakorganisaties gaan meebeslissen. De ondernemingsraad moet de juiste vragen kunnen stellen aan de werkgever en moet vragen van medewerkers kunnen beantwoorden.

3 belangrijke beslissingen voor het nieuwe pensioenstelsel

Welke op korte termijn gemaakt dienen te worden

  1. De wijziging van uw pensioenregeling kan complex zijn en veel werk vergen. Daarom is het verstandig nu te inventariseren welke keuzes er zijn en wat de sociale partners willen. Daarbij kan blijken dat er gebruik gemaakt kan worden van de overgangsregeling voor bestaande pensioenregelingen. Een besluit om van die overgangsregeling gebruik te maken moet wel in 2022, dus nog dit jaar, genomen worden.
  2. Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moeten vanaf 2023 de meeste keuzes gemaakt worden voor de vormgeving van uw toekomstige pensioenregeling. Daarvoor moet een planning gemaakt worden. Het is zaak om hiervoor tijdig informatie te verkrijgen en de juiste beslissingen te nemen. Op welke punten moet de huidige pensioenregeling aangepast worden? Kan de huidige pensioenuitvoerder de door u gewenste pensioenregeling nog wel uitvoeren?
  3. Het nieuwe pensioenstelsel betreft niet alleen de toekomstige pensioenopbouw maar ook uw (tot nu toe) opgebouwde pensioenrechten. De vraag hoe daarmee om te gaan is de derde belangrijke beslissing en die vraag moet ook tijdig beantwoord worden.

Het is daarom hoog tijd dat ondernemingsraden zich hier in gaan verdiepen!

Welke hulp biedt Buro Klaverdijk op pensioengebied?

Buro Klaverdijk biedt ondernemingsraden de volgende ondersteuning op pensioengebied:

  • Introductie cursus: een dagdeel training in de hoofdlijnen van pensioenregelingen in Nederland. Deze cursus behandelt ook de kern van de aanstaande wijzigingen, toegespitst op de eigen pensioenregeling. De cursus geeft de leden van de ondernemingsraad de extra bagage om de wijzigingen in hun pensioenregeling op hoofdlijnen te kunnen begrijpen.
  • Vervolg cursus:een 2e dagdeel met uitleg over de implementatie van de nieuwe pensioenregeling. Deze onderdeel gaat over het transitietraject: wat moet er gebeuren, waarom, wanneer en door wie, en wie moeten er geïnformeerd worden? Uitgangspunt is de huidige eigen pensioenregeling en de mate waarin die niet (meer) voldoet aan de nieuwe eisen. De cursus gaat ook verder in op de inhoud van de aanstaande wijzigingen. Na deze cursus kunnen OR leden de werkgever bevragen over de (samenhang van) organisatie en inhoud van het verandertraject.
  • Advies en begeleiding bij instemmings- of adviesaanvragen.De pensioenregeling moet ‘passen’ bij de organisatie en de mensen die er werken. Er moet een goede samenhang zijn tussen de pensioenregeling en de andere arbeidsvoorwaarden.
  • Verwijzingnaar competente actuariële en juridische deskundigen voor verdere ondersteuning (indien nodig).
Neem via de contactpagina contact met ons op als u gebruik wil maken van bovenstaande diensten!